ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ

ಪವರ್ ಸಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತೊರಿಸಿದಳು ಈಜಿಪ್ತನ ಚಿತ್ರಣ

ಈಜಿಪ್ತ

ಬ್ಯೂಟಿ‌ ಕಂಟೆಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಿಂದ ಏಕೈಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಆಗಿರುವ ಖುಷಿ ಟಿಕಾರೆ ಸಧ್ಯ ಈಜಿಪ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ.

ಲಕ್ಸರ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಫಿಟೇಶನನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ 35 ಸುಂದರಿಯರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳು.‌

Syria, Japan, Vietnam,
USA, Bashkotistan, Turkey ದೇಶಗಳಿಂದ ಸ್ಫರ್ಧಾಳುಗಳು ಈಜಿಪ್ತನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲು ಈಜಿಪ್ತ್ ಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಖುಷಿ ಟಿಕಾರೆ ಭಾರತದ ತ್ರೀವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾನು ಗೆದ್ದು ದೇಶದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪವರ್ ಸಿಟಿ‌ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಈಜಿಪ್ತ ನಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಕಂಟೆಸ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ….

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button