ಆರೋಗ್ಯಆರ್ಥಿಕತೆಬೆಳಗಾವಿ

ಆಶ್ರಯದಾತವಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹೇಶ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹೇಶ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತವಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 20 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2 ಸಾವಿರ ಎಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ.

ವಿದ್ಯೆಯ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಜೋತೆಗೂ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು‌ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ ಮಹೇಶ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಮೂಲ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ್ ಮಹೇಶ ಜಾಧವ್

ಪಾವರ ಸಿಟಿ‌ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇವರಿಗೊಂದು‌ ಹ್ಯಾಟ್ಸಫ್….

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button